Gå til sideindhold

FLYVERSKOLE

Heltidsundervisning i Ungdomsskolen

”Flyverskole”

 

Målgruppe:

Heltidsundervisning i Ungdomsskolen er et tilbud for elever fra 7. klasse til og med det 18. år, der ikke opnår udbytte af folkeskolens almene undervisning/specialundervisning i den form og tilrettelæggelse, der kan tilbydes i dag.

Fælles for elevgruppen er sociale og emotionelle vanskeligheder, der bevirker, at eleverne har svært ved at begå sig socialt og ofte har et lavt selvværd. Generelt set er der tale om normaltbegavede elever med svære relationelle, emotionelle, sociale og ofte også familiemæssige belastninger.

 

Der iagttages til tider en meget voldsom adfærd, og eleverne har ofte svært ved at skabe overblik og aflæse de sociale signaler. Eleverne kan eksempelvis have koncentra­tionsproblemer, vanskeligheder med at indleve sig i andre samt opleve vanskeligheder i forhold til kravsituatio­ner.

Unge, der visiteres til flyverskolen, skal kunne profitere af en helhedsorienteret indsats, og der vil oftest være en børnefaglig undersøgelse. Der kan være flere foranstaltninger iværksat i forhold til den enkelte ung og familien.

 

Mål:

At give eleven læringsglæde ved at skabe en hverdag, der giver mening for den enkelte elev. Hvor elevens personlige, sociale og faglige kompetencer trænes gennem det, der interesserer den enkelte elev.

Der arbejdes hen mod, at den unge kan mestre sit eget liv, samt understøtte/undersøge vejen henimod undervisning i folkeskoleregi, ungdomsuddannelse eller job.  

 

Hvordan planlægges en indholdsrig hverdag:

Der lægges vægt på den enkeltes interesser for at skabe interesse for skolearbejde. Dette kan gøres gennem fx elevpraktik på en arbejdsplads, og undervisningen planlægges ud fra det, eleven arbejder med. Arbejder eleven på en landbrug, regner man på fx fodermængder og læser relevant materiale om landbruget, evt. materialer fra landbrugsskolen.

 

Ligger elevens interesse inden for fx motorer, kan der regnes på f.eks. kubik og benzinforbrug, og der kan læses bilmagasiner eller manualer, alt efter hvad der giver mest interesse og mening.

I undervisningen arbejdes der på at styrke den enkeltes faglige kompetencer, hvor undervisningen tager udgangspunkt i elevens interesser. Undervisningen vil ofte være én til én mellem underviseren og den unge.

Undervisningen kan være på forskellige tidspunkter i løbet af dagen og evt. om aftenen på fx et af Ungdomsskolens hold. 

 

Ugens program vil være planlagt nøje sammen med elev, forældre og andre omkring den unge, hvor der laves et ugeskema, så der aldrig hersker tvivl om, hvad den unge skal hvornår.  

Dagligdagen skifter med de forskellige aktiviteter, alt efter hvad der er bedst for den unge.

 

Forældresamarbejde:

Det er nødvendig med et tæt samarbejde mellem forældre og Flyverskolen, så den unge oplever forældre og Flyverskole samarbejder tæt til fordel for den unge. En stor del af indsatsen består af en udvidet ligeværdigt forældre samarbejde og inddragelse.

 

Om figuren nedenfor:

Øvrige samarbejdspartnere:

I figuren er "makkeren" (ofte medarbejderen) i midten. Makkeren er personen, der koordinerer indsatsen/dagligdagen og er tæt på den unge.

 

Alle er vigtige for at skabe en meningsfyldt hverdag, men særlig vigtigt er det, at den unge, familien og makkeren får et godt samarbejde.

 

Flyverskole som Entreprenør:

Det er muligt at tilkøbe Flyverskolen som entreprenør af specialopgaver, det kan være enkeltmands-undervisning, hjælp til at undgå skolevægring mm.

 

Visitation:

Visitation til Flyverskolen følger den normale visitationsmødefrekvens.  Der indkaldes til en tværgående visitation med deltagelse af myndighed og repræsentation fra Flyverskolen.

 

Ved spørgsmål kontakt Ole Rasmussen 27906552Senest opdateret 12.03.2021 10:23 af MJLU

Apricore logo